6تایپرسپولیسمقابلمظلومیشریکپیداكرد

برد 6 تایی در لیگ برتر ، بعد از 4 سال

Piroozi - - صفحه اول -

تنهــا لیگی که در آن هیچ تیمی در مدت 4سال نمی تواند در یک بازی بیش از 5 گل بزند ،احتماال لیگ ایران اســت و البته اگر لیگ دیگری هم باشــد، ما نمی دانیم کجای دنیا است!

از روز 22 آذر مــاه ســال 1392 تا امروز هیــچ تیمی به حریفش 6 گل نزده بــود و این اتفاق حاال توســط ذوب آهن تکرار شــده اســت . ذوب آهن در حالی برابر اســتقالل خوزســتان 6 گل به ثمر رســانده که در روز 22 آذر ماه سال 92 پرســپولیس در کرمان برابر مس کرمان 0-6 برنده شــد؛ ولی از آن وقت تا امروز بهترین نتایج ثبت شــده در لیگ برتر ما برد 0-5 بوده که این برد با این نتیجه را تیم های تراکتور ســازی و راه آهن برابر تیم اســتقالل اهواز در لیگ 2 سال قبل ثبت کرده اند .

راه آهن تیمی که 2 سال قبل 0-5 برابر اســتقالل اهواز برنده شد، در همان سال به لیگ دسته اول سقوط کرد ضمن این که در ســال گذشــته هیچ تیمی نه تنها به گل 6 نرســید کــه هیچ تیمی با 5 گل هم برنده نشــده وتنها پرسپولیس بود که بهترین برد لیگ را با برتری 0-4 برابــر پدیده مشــهد ثبت کرد . امســال در مســابقات لیگ برد 0-4 پدیده برابر ســپاهان بهترین نتیجه مســابقات بود؛ ولــی برد 0-6 ذوب آهن برابر اســتقالل خوزســتان، رکورد لیگ را شکست ولیگ برتر بعد از 4ســال صاحب تیمی شد که قادر به ثبت بردی با 6 گل بوده.

در تاریخ لیگ برتر تنها یک بار برد 9 گلــه، یک بار برد 8 گله ویک بار برد 6 گله داشته ایم، ابومسلم مشهد در سال 81 برابر تیم استقالل رشت با نتیجه 2-9 برنده شد ، پرسپولیس برابر پگاه در سال 82 با نتیجه 2-8 برد وتیم پاس برابر فوالد در سال 84 با نتیجه 1-7 برنده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.