بوي گاز و باران بطري هاي آب

آیینه عبرتي براي نسل جدید مربیان فوتبال

Piroozi - - صفحه اول -

یک/ دقیقه 81 حســن بیت ســعید وارد زمین می شــود، هنوز هیچکس نفهمیده جابر انصاری از جان فوتبال چه می خواهد، بی رمق از کنار منصوریان می گذرد و می نشیند روی نیمکت، جایی که انگار بیشتر از همیشه به آن تعلق دارد. در تمام این سالها هرگز استقالل تا این حد سرخورده نبوده و در این ماجرا سهم جابر، انصاري، قربانی، بیت سعید و بقیه اگر بیشتر از بقیه نباشد، کمتر نیست. منصوریان بر می گردد پشت سرش و خودش را تنهاتر از همیشه می بیند، استیصال خرمگاه، چینی و بقیه هم مثل سرمربی آبی ها پذیرفتنی است. سنگ سنگین آنها، از روز اول هم نزدن را فریاد می کشید. بگذریم.

دو/ پشــت هیجده، ایستگاهی برای اســتقالل بارقه های امید را زنــده می کند. تمام دنیا بــرای منصوریان در همین لحظه خالصه می شود. جباروف و اسماعیلی پشت توپ ایستاده اند، بی رحم ترین رقبای اســتقالل هم دلشــان برای هوادار روی سکو، چشم های مضطرب پای تلویزیون و ســرمربی آبی ها می ســوزد. شوت فنی جباروف به تیر می خورد و کاخ آرزوهای منصوریان فرو می ریزد. شاید خودش هم فهمیده کار تمام است و روز وداع فرا رسیده است.

سه/ ضد حمله برای جم، تیر خالص به پیکر سرمربی خسته آبی ها. داور نقطه پنالتی را نشان می دهد و حاال تصویر بین روزبه چشمی، منصوریان، امید ســینک و حسینی دست به دست می شود. همه چیز تمام شده و پروژه منصوریان شکست خورده است. او عادت به عذرخواهی ندارد و پس از تحقیر مقابل العین و شکست برابر پدیده این را ثابت کرد. حاال همه درب ها به جز خروجی باشگاه به روی او بسته است چه اینکه قراب و افتخاری بازهم برای ابقای او آســتین باال زده اند اما وقتی هیچ دستاوردی جز شکست نداشتی روی دیگر فوتبال باالخره رخ مینماید و «رفتن» تنها گزینه روی میز اســت. بازیکنان از وســط زمین برمی گردند رختکن و توی چهره همه شان «نشدن» موج می زند. داور سوت پایان مسابقه را می زند و این شاید آخرین پرده از نمایش منصوریان در استقالل باشد؛ مردی که تعریف تازه ای از شکست داشت و نتایج دور از انتظارش تا سالها در یاد هواداران فوتبال خواهد ماند.

هوای گرم جم، بوی گاز و باران بطری های آب آخرین چیزهایی بودند که از منصوریان اســتقبال کردند... یک پایان تلخ برای کسی که امروزش، آیینه عبرت نسل جدید سرمربیان فوتبال در ایران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.