اشتباهاتمحاسباتیدرجذببازیكنیا...؟

Piroozi - - صفحه اول -

شــجاعیان، جبــاری و جبــاروف3 بازیکــن با خصوصیات مشابه هســتند که با هزینههای گزاف به استقالل اضافه شدهاند.3 بازیکنی که به درد بازی در عمق میخورند. اســتقالل اما بــه گونهای دیگر بازی میکند، حتی 2 بازیکن بازیســاز در ترکیب این تیم نیز تغییری در رویه بازی استقالل ایجاد نکرده است، تا جایی که این تیم هنوز به بازی در کنارهها و ارسال از جناحین تاکید دارد. استقالل با 4 هافبک تهاجمی و وینگرهــای کم تعداد برای بازی با سیســتم -2-4 1-3 بســته نشــده، اما در کمال تعجب میبینیم که ســرمربی این تیم تاکید به بازی با این سیستم دارد. اقدامــی که از2 حالت خارج نیســت، جذب اشــتباه بازیکنــان در بخشهای از زمین و یا عدم شــناخت درســت از تواناییهای بازیکنان جذب شــده و جذب بازیکن صرفا از روی نام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.