11میلیاردبراییکگل!

Piroozi - - صفحه اول -

استقالل در فاز هجومی 11 بازیکن دارد که بیش از 11 میلیارد برای این تیم هزینه در برخواهند داشت. عملکرد این بازیکنان تا بدینجا تنها یک گل در 6 بازی اخیر بوده اســت، آماری که بخشی از فاجعه استقالل در نقل و انتقاالت تابستانی را ارایــه میکند. تیم 27 میلیاردی منصوریان ثابت کرده که پول ضامن خوشبختی تیمی نخواهد بود و این تفکرات درست در پی هزینههاست که میتواند موفقیتها را به همراه بیاورد. قبال پیشبینــی کرده بودیم که اســتقالل 97-96 روزهای سختتری را تجربه خواهد کرد. در کنار نتیجهگیری ضعیف، باخت عجیب و 6گله در امارات و مسایل دیگر، یکی از عواملی که منجر به شعارهای استقاللیها شده وعدههای سرخرمن سرمربی آبیهاســت. وی شــعارهای زیادی داد، وعدههای فراوانی داد اما چیزی از استقالل ندیدیم. قطعا یکی از دالیل شاکی شدن استقاللیها، بیان مطالب خالف واقع از سبک و کیفیت بازی این تیم توسط شخص منصوریان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.