21بازیكنمیلیاردی

Piroozi - - صفحه اول -

استقالل حداقل 11 بازیکن میلیاردی برای فصل جدید دارد. مهــدی رحمتی، امید ابراهیمی، خســرو حیدری، وریا غفوری و لئوناردو پادوانی 6 میلیاردی فصل گذشته و داریوش شجاعیان، حسن بیتسعید، سجاد شهباززاده، پژمان منتظری، مجتبی جباری، سرور جباروف نیز 6 بازیکن جدید میلیاردی استقالل هستند. به اینها باید نام هرایر مگویان بالتکلیف را نیز اضافه کرد که با قرارداد 1.3 میلیاردی در لیست استقالل جای نگرفته اســت. استقالل فصل گذشته نیز 8 بازیکن میلیاردی داشــت و 2 بازیکن این تیــم نیز قــراردادی نزدیک به یک میلیارد تومان داشتند. قطع به یقین استقالل به مانند فصل قبل، گران ترین تیم فصل اســت. تــا بدینجا مجموع قرارداد بازیکنان استقالل به 27 میلیارد تومان رسیده و در کنار این رقم، مبالغی نیز صرف آپشنها، آفرها و سایر مبالغ خواهد شد. در اســتقالل بازیکنی که مبلغ قرارداد یک میلیاردی داشته، آپشنهایی 600 میلیونی در قرارداد خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.