کارنامهبرانکوی07تایی

فاتحوسربلندمقابلهمه

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - مهدی حدادپور ‪Mehdi Hadadpoor‬ mehdi@piroozidaily.ir

پرسپولیس در حالی به مصاف تیم فوتبال پیکان خواهد رفت که بازی اخیر برابر اين تیم بازی شماره 71 اين تیم خواهد بود .

پرسپولیس دوران برانکو در لیگ ايران 60 امین بازی خود را انجام داد .در بازی شماره06 پرسپولیس 1-صفر استقالل خوزستان را برد .

پرسپولیس در اين مدت برابر 18 تیم بازی کرده اســت و برابر اين 18 حريف خــود در 70 بازی 42 بار برنده شــده و11 بار باخته است .پرسپولیس در اين 70 بازی 143 امتیاز گرفته است در حالی که هر چه از زمان گذشته عملکرد پرسپولیس بهتر وبهتر شده است ..

برانکو 70 بازی خــود را برابر اين تیم ها انجام داده اســت. نتايجی که مرور می کنیــم ،بازی های پرسپولیس برابر 18 تیم از ابتدای حضورش در لیگ فوتبال است ونتايج مورد اشاره مجموع گلهای همه بازیها با اين تیمها است ...

پرسپولیس6 .................. استقالل خوزستان 4

است:استقالل خوزستان : پرسپولیس برابر استقالل خوزستان در اين مدت 5 بازی کرده 2برد يک مساوی يک باخت ***استقالل خوزستان در سال گذشته رقابت قهرمانــی را در حالی از پرســپولیس برد که در بازی برگشــت 2-صفر به پرســپولیس باخته وپرسپولیس برابرش فرصت های بســیاری از دســت داد .ســال گذشــته هم يک برد ويک مســاوی نصیب سرخ ها در اين مدت شد ،

پرسپولیس11 ........................... گسترش فوالد 4

باخت.گســترش فــوالد هــم در اولین بــازی خود پرســپولیس را بــرد امــا در 4 بازی ديگــر پرسپولیس 5 بار با گسترش فوالد بازی کرده است. 5 برد صفر مساوی يک باخت -گســترش فوالد يکــی از 2 تیمی بــوده که پرســپولیس برابرش 4 گل به ثمر رســانده اســت .علیرغم قدرت بسیار تیم برانکو در 2 سال اخیر تنها 2 تیم برابرش 4 گل خورده اند .

پرسپولیس 7 ............................. تراکتورسازی 2

*پرسپولیس در بازی های گذشته دوران برانکو 4 بار با اين حريف روبرو شده است . 3 برد 2 مساوی صفر باخت -تراکتورسازی نزديک ترين رقیب برانکو در سال اخیر بوده اســت .تراکتورسازی در بازی رفت پارسال وبرگشت امسال برابر تراکتور برنده بوده است .

پرسپولیس 8 .................................... استقالل 6

.پرسپولیس در دوران برانکو 5 بار با تیم فوتبال استقالل بازی کرده است 2برد 2 مساوی يک باخت **در 5 بازی بیــن 2 تیم نتیجه بازی 14 گل داشته است در حالی که در 5 بازی قبل از برانکو،دربی پايتخت 3 گل داشته است .

پرسپولیس 10 ..................................... سپاهان01

*پرسپولیس وسپاهان هم از تیم هايی هستند که طی دوران برانکو 5 بار بازی کرده اند . 2 برد يک مساوی 2 باخت -بازی های پرســپولیس وسپاهان پر گل ترين بازی های دوران برانکو بوده است .سپاهان تنها تیمی اســت که در دوران برانکو 4 گل به پرســپولیس زده است،پرسپولیس برابر سپاهان امسال در 2 بازی رفت وبرگشت برنده بوده است .

پرسپولیس 9 ......................... فوالد خوزستان 1

*پرسپولیس وفوالد خوزســتان هم بازی های خوبــی را برابر هــم تجربه کرده اند.4 بــازی ونتايج شايسته برای سرخ ها... 4برد يک مساوی صفر باخت **بهترين نتیجه برابر فوالد در بازی برگشــت بین 2 تیم در لیگ امســال ثبت شــده وپرسپولیس با ثبــت بهتريــن نتیجــه خــارج از خانــه دوران برانکو،عملکردش برابر فوالد را عالی کرده است .

پرسپولیس 6 .......................................... ساپپا 5

*ســايپا هم يکی از بــد قلق تريــن تیم های رقیب پرســپولیس در دوران برانکــو بوده که 5 بار با پرسپولیس بازی کرده است . 2برد 2 مساوی يک باخت **اشتباه داوران در بازی های پرسپولیس برابر ذوب آهن وســايپا ،قهرمانی را از پرسپولیس گرفت. برابر سايپا در بازی رفت،داور ضربه توپ به سر بازيکن پرسپولیس را پنالتی گرفت .

پرسپولیس 5 ............................................... صبا1

*پرسپولیس برابر صبای دايی وصبای مرفاوی 2 نتیجه متفاوت داشته است وبرابر صبای دايی سختتر نتیجه گرفته بود.آنها 4 بار با صبا بازی کردند . 3 برد يک مساوی صفر باخت *صبای علی دايــی يک بار در تورنمنت هیات فوتبال تهران 1-صفر پرســپولیس را برد .هدايت صبا در میدان پیروز بر عهده دايی در سال گذشته بود .

پرسپولیس 9 ................................ نفت تهران 3

*تیم بزرگ پارســال امســال در 2 بازی رفت وبرگشــت مغلوب پرســپولیس شــده اســت .نتايج پرسپولیس در 4 بازی چنین بوده است: 3 برد يک مساوی يک باخت *پرسپولیس در بازی های رفت وبرگشت امسال نفت تهران را با علی دايی 5-صفر از نفس انداخت . پرسپولیس 9 ............................ پدیده مشهد 4

*برابر اين تیم بدقلق پرســپولیس فعال تنها 3 تیم بازی کرده است . 2 برد 2 مساوی صفر باخت *هادی نــوروزی فقید در بازی رفت پارســال آخرين گل دوران فوتبالش را زد .

پرسپولیس 9 ............................ سیاه جامگان 4

**پرســپولیس در دوران برانکو برابر ديگر تیم مشهدی 3 بار بازی کرده است . 3برد يک مساوی يک باخت *به طور میانگین پر گل ترين بازی های دوران برانکو برای پرسپولیس بعد از بازی برابر سپاهان بازی با تیم سیاه جامگان بوده است .

پرسپولیس 6 ................................... ذوب آهن8

*ذوب آهــن بــا خوش شانســی تمــام تنها تیم بیشکست فوتبال ايران است .تیمی که به برانکو نباخته اســت در حالی که حداقل در 2 بازی رفت وبرگشــت پارسال شانس برد پرسپولیس بسیار بیشتر بود . 2 مساوی 2 باخت **پرسپولیس در 2 بازی رفت وبرگشت 2سال قبل اسیر بدشانسی وبی دقتی بازيکنان خود واشتباه داوران بود .

پرسپولیس 3 ....................... ماشین سازی صفر

2 بــازی و2 برد 1-صفر و2-صفــر در تهران کارنامه بازی های بین 2 تیم را ثبت کرده است .

پرسپولیس 1 .................................. نفت آبادان 1

*پرسپولیس دوران برانکو2بار برابر تیم فوتبال نفت آبادان بازی کرده ويک برد 1-صفر داشته است ويک بار هم 1-صفر باخته است. پرسپولیس 1 ................................... پیکان صفر

*در مسابقات فوتبال لیگ امسال ولیگ 2 سال قبل 2 بازی بین 2 تیم انجام گرفته است . يک برد ويک مساوی

پرسپولیس 4 ..................................... راه آهن 1

*بیــن 2 تیم تنها در 2 بازی رفت وبرگشــت پارسال مسابقه برگزار شــد وسپس راه آهن سقوط کرد . 2برد صفر مساوی وصفر باخت *اگر پرســپولیس راه آهن پیش سقوطی را به جــای 1-2 در بازی آخر 3-صفر مــی برد قهرمان مسابقات لیگ می شد .

پرسپولیس 3 ...................... استقالل اهواز صفر

**اســتقالل اهواز هم 2 بازی با پرســپولیس بازی کرد و2 بازی را باخت .آنها هم ســال گذشــته سقوط کردند . 2 برد صفر مســاوی صفر باخت

پرسپولیس 4 ......................................... ملوان 1

*بین 2 تیم در لیگ 2 بازی انجام گرفته است. 2 برد صفر مساوی وصفر باخت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.