رویخطسرخ

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

سعید پورمظاهری -البرز: چرا کارت هواداری برای خوانندگان پیروزی چاپ نمی کنید؟ با اين حرکت باشــگاه خوانندگان فعال میشــه و مــوج جديدی در قرمــز ترين روزنامه ورزشــی صورت میگیرد. پیروزی: صدور کارت هواداری در ســال های قبل توسط باشــگاه پیگیری می شد و این امکان برای روزنامه میسر نیست. :937...2662 حملــه بی رحمانه اعداد 6 و 4به تیم اســتقالل، 6 بازی، 4 باخت، 6گل خورده، 4 امتیاز. محمدعلی بهاردوســت: پرســپولیس ای مظهر شادی وشور، محبوب مردم چــه نزديک وچه دور، وقتی داری تو توورزشــگاه حضور، هســتی تو بانی شادی و ســرور، وقتی توگل می زنی ازراه دور، پرسپولیســی داره احســاس غرور، بازی گرروزباشه يا در زير نور، کلی عاشــق درمحل دارن حضور، اون که لیزر می ندازه از راه دور، مــی کنه جمعی رو محروم از حضور، وقتی تیم گل می خوره حتی به زور، هوادار بايدباشه خیلی صبور، فیلم بازی گر شود چند بار مرور، تعويضا عالیســت دروقت ضرور، بعد هر برد گفته مسوؤل امور، پخش بشه شیرينی درظرف بلور. احمد شاهرودی- شاهرود: آرزوی قلبی همه ما قهرمانی دوباره تیــم محبوب مــان در لیگ برتر و همین طــور قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیاســت. امیدوار هستیم که اين 2 اتفاق خوب در اين فصل برای قرمزترين تیم ايران و آسیا رقم بخورد. الف- م - رامهرمز: چرا برخی از روزها در روزنامه پوســتر چاپ نمی شود؟ پیروزی: دوست عزیز؛ در بعضی از روزها با توجه به حجم باالی اخبار مجبور می شویم صفحه 6روزنامه را نیز به اخبار اختصاص دهیم اما این اتفاق مربوط به هر روز نمی شود. شــهرام، میالد و ایمان بلوطی-گچســاران: افتخار میکنم پرسپولیسی هســتیم پرســپولیس 6 تاج صفر گل های کالنی و بهزادی و سلیمانی حماسه ای بیاد ماندنی است. برای ارتش سرخ و روزی روزگاری تلخ برای6 تايی ها پرســپولیس محبوبم عاشقانه دوست دارم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.