نوربخش، بیابانگرد و کريمی در راه لیتوانی

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

اســامی نفرات اعزامی تیم های کشتی آزاد و فرنگی نیروهای مسلح به رقابت های جهانی سیزم که طی روزهای 27 شهريور تا دوم مهرماه در شهر کاليپدا کشــور لیتوانی برگزار می شــود اعالم شد که برايناساس، محمد نوربخش در 59 کیلو، مجید خلیلی در 66 کیلو، افشــین بیابانگرد در 71 کیلو، وحید بابايی جعفری در 75 کیلو، علی شــريفی در 80 کیلو، مهدی فــالح در 85 کیلو، صمد کاظمی در 98 کیلو و آرمان نظری در 130 کیلو در کشتی فرنگی و همچنین محمد طهماســبی در 57 کیلو، محمــد ملکی در 61 کیلو، مهــران نصیری در 65 کیلو، محمد يوسفی در 70 کیلو، رضا افضلی در 74 کیلو، علیرضا کريمی در 86 کیلو، حسین شهبازی در 97 کیلو و امین طاهری در 125 کیلو در ترکیب تیم کشتی آزاد اعزامی قرار گرفتهاند.

کادرفنــی تیــم فرنگــی را امین عســگرپور (ســرمربی) و ايرج ياروند و مربیــان آزاد را جعفر دلیری (سرمربی) و احمد نجاريان تشکیل میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.