شاگردان طاليی به عشقآباد میروند

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

بعد از کســب عنوان نهمی تیم ملی کشــتی آزاد در مســابقات جهانــی 2017 پاريــس، تیــم محمــد طاليی مســابقات ايندورگیــم را پیش رو دارد.

بازيکنانی کــه برای حضور در ترکمنســتان انتخاب شــدهاند همزمان با کشتیگیرانی که عازم فرانسه شــدند، در اردو حضور داشــته و تمرينات خوبــی را انجام دادهانــد. بعد از اتمام مســابقات جهانی، بالفاصله اردوی تیــم اعزامی به بازیهای داخل ســالن آسیا آغاز شد و نفرات اعزامی زير نظر محمد طاليی (ســرمربی)، امیــر توکلیان و عباس حاجکناری تمرين کردند.

باتجربهتريــن کشــتیگیر آزادکار اعزامــی به عشــقآباد يدا... محبی اســت که سنگینوزن ايــران در رقابتهای جهانی فرانســه بود. او تنها کشــتیگیری است که در بین تیم اعزامی، تجربه حضور در جهانی را دارد. محبی به واســطه سرباز بــودن امین طاهــری و حضورش در مســابقات سیزم در ترکیب تیم قرار گرفت.

تیم ملی ايران روز 30 شــهريور ماه در مشهد حاضر خواهد شــد تا بعد از زيــارت امام رضا (ع) کشتیگیران با اتوبوس روانه عشق آباد شوند.

از مشــهد تا شــهر محل برگزاری بازیها 3 ساعت به صورت زمینی فاصله هست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.