بانوی تاريخساز ايران باز هم طاليی شد

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

زهــرا نعمتی قهرمــان2 پارالمپیک 2012 و 2016 که به ديدار فینال رقابت های پاراتیراندازی با کمان قهرمانی جهان رســیده بود، برابر نماينده ترکیه به میدان رفت و با نتیجه 6 بر 2 موفق شــد عنوان قهرمانی و نشان طالی اين مسابقات را از آن خود کند. نعمتی اولین ورزشکار پارالمپیکی ايران بود که موفق شــد در المپیک حضــور پیدا کند و سیزدهمین فرد در تاريخ ورزش دنیا بود که به اين مهم رسیده بود.

تیــم میکس ريکرو ايران نیــز با ترکیب زهرا نعمتــی و پوريا جاللی پــور در ديدار رده بندی به مصاف تیم روسیه رفت و موفق شد با نتیجه 6 بر 2 اين تیم را شکست داده و به نشان برنز دست يابد.

همچنین تیــم ريکرو زنان ايران نیز در ديدار رده بندی، در تیر طاليی با نتیجه 5 بر 4 مقابل تیم ايتالیا شکســت خورد و در جايگاه چهارم ايستاد و تیم ريکرو مردان نیز از حضور در جمع 4 تیم برتر بازماند و در جايگاه پنجم اين رقابت ها قرار گرفت.

رقابتهــای قهرمانــی تیراندازی بــا کمان معلولین جهان با حضور 245 کماندار از 40 کشور جهان از 22 شــهريور ماه آغاز شده و تا امروز 26( شهريور) در جريان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.