مهاجم عراقی در يک قدمی استقالل؟!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

مهاجــم تیم امید عراق در آســتانه عقد قراردادی2 ســاله با آبیهای تهرانی قرار دارد. علی باسم حسون مهاجم تیم امید عراق در آســتانه امضای قرارداد با استقالل قرار دارد. اين بازيکن عراقی با نظر کادرفنی اســتقالل هفته گذشته برای عقد قرارداد به تهران ســفر کرد و از روز سه شنبه در تهران حضور دارد. اين بازيکن در تست های پزشکی استقالل شرکت کرده و با مشخص شدن نتايج اين تست ها قرارداد او با استقالل امضا می شود. اين بازيکن عراقی فصل گذشــته در تیم نفت نجف حضور داشت و يکی از مهاجمان گلزن لیگ عراق است که برای حل مشکل گلزنی آبی پوشان راهی تهران شــده است. هنوز قرارداد نهايی اين بازيکن با استقالل امضا نشده و اين احتمال وجود دارد که در صورت تغییرات در کادرفنی اين بازيکن راهی اســتقالل نشود؛ اما طی روزهای گذشته آبی ها بــا اين بازيکن به توافق نهايی در مســايل مالی برای قراردادی 2 ســاله دســت پیدا کرده اند. اين بازيکن در صــورت عقد قرارداد با اســتقالل با توجه به شرايط ســنی در لیست زير 32 سال قرار میگیرد و مشــکلی برای لیســت بازيکنان باالی23 سال اين تیم ايجاد نمی شــود. آبی ها همچنین تا به امروز تنها از 2 ســهمیه بازيکن خارجی خود يعنی سرور چپاروف و پادوانی استفاده کردند و به همین دلیل با مشــکل قانونی برای جذب اين بازيکن خارجی رو به رو نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.