اندرسون: معروف جادوگر است!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

متیو اندرسون، پشت خط زن تیم ملی والیبال آمريکا اظهار داشــت: مدت زيادی است که با ايران بازی می کنیم. آنها عالی هســتند و با احســاس و قدرت خاصی بازی می کننــد. وقتی که اعتماد به نفس می گیرند، ديگر کســی جلودارشــان نیست. مثل همه تیمها آنها هــا هم ضعف هايی دارند که االن نمــی گويــم، چون می خواهیــم از آن ها در بازیهای بعد به نفع خودمان اســتفاده کنیم. ايران تیم فوق العاده ايست و تیمی است که بايد همیشه نگران بازی با اين تیم باشیم.

اندرســون ادامه داد: تک تک بازيکنان ايران خوب بازی می کننــد و حتی ضعیف ترين بازيکن ايــران هم خیلی خوب بازی می کند. شــماره 14 ايران که يادم نمی آيد اســمش چــه بود، وقتی از نیمکت وارد زمین شــد واقعا فوق العاده ظاهر شد. غفور هم وقتی قدرت میگیرد کلی مشــکل ســاز میشود و نمی شود با او رقابت کرد.

پشــت خط زن تیم ملی آمريکا افزود: من با معــروف هم بازی بودهام و میدانم چه قابلیتهايی دارد. سعید هم که همیشه مثل جادوگرها در کنار بازيکنان قــرار دارد و در دفاع روی تور و حمالت، کار را برای ما دشوار می کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.