کوالکوويچ: امروز روز بزرگی برای والیبال ايران است

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

ســرمربی تیم ملی والیبال ايران گفت: امروز روز بزرگی برای والیبال ايران اســت و همه تالش خود را انجام می دهیم تا مدال کسب کنیم.

ايگور کوالکوويچ بعد از پیروزی شــاگردانش برابر ژاپن در نشســت خبری اين مســابقه افزود: انتظار يک بازی ســخت برابر ژاپن را داشتیم چون همیشــه کمی زمان میبرد تا با شرايط بازی مقابل اين تیم هماهنگ شويم. اين تیم به خوبی در زمین خودشــان توپها رو کنترل میکردنــد. به همین دلیل بازی در ژاپن همیشه دشوار است.

سرمربی تیم ملی والیبال ايران ادامه داد: من وقتی ســرمربی صربســتان هم بودم، چنین تجربه مشــابهی را داشــتم که ســت اول مقابل ژاپن به ســختی پیش میرفت و طول میکشید تا به روند بازی عادت کنیم. در اين بازی هم همانطور بود. اما همانطور که معروف هم گفت3 ســت بعدی خوب پیش رفتیم. کوالکوويچ با بیان اينکه خوشحالم که بازيکنانم با جديت به بازی ادامه دادند، گفت: رقابت برابر میزبان اصال آسان نیست امروز برای ايران روز بزرگی اســت و تمام تالشمان را می کنیم که مدال کسب کنیم. اگر در اين بازی پیروز نمیشديم همه چیز برای ايران سخت و پیچیده میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.