روزمهمکاپیتان ماهینی

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

حســین ماهینی ديروز تولد خود را در حالی جشن گرفت که بايد امروز مقابل پیکان به میدان برود و امیدوار اســت جشن او تکمیل شود. مدافــع باتجربــه و موفــق پرسپولیس در بازگشت دوباره خــود به جمع سرخپوشــان، روزهــای خوبــی را پشــت ســر میگذارد. پايان طلســم قهرمانــی و کســب دو جام و اکنــون نیز حضــور در جمع 4 تیم برتر آســیا، باعث شده تا روزهای درخشــانی برای او شکل گیرد. خصوصا اينکه اين بازگشــت همراه با در اختیار گرفتن بازوبنــد کاپیتانی نیز بوده است. اتفاق جالب اما اين است که او طی بازیهايی که بازوبند را در اختیار داشــته، سرخپوشــان شکســتی را متحمل نشــدهاند تا با خوش يمنی بزرگی نیز همراه باشد. حســین ماهینی ديروز تولد 31 ســالگی خود را پشت سر گذاشت و امروز تیمش را برابر پیکان همراهی خواهد کرد و امیدوار است شیرينی تولدش را با برد مقابل شاگردان مجید جاللی و صدرنشینی دوباره در لیگ پشت سر بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.