درخواست رسول خادم از استاندار مازندران

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

رســول خادم در نامه ای به استاندار مازندران خواســتار فعال ســازی مجدد عملیــات عمرانی و فراهم شــدن امکان بهره برداری از ســالن 5 هزار نفری کشتی جويبار شد.

در نامه ريیس فدراســیون کشــتی به «ربیع فالح» استاندار مازندران آمده است: «شخص ريیس محترم جمهور نیز در بازديدهای اســتانی خود، بر احداث اين ســالن بــه عنوان يکــی از پروژه های اولويت دار اســتان مازندران اشاره نموده و متعاقب آن، اعتبــار الزم را بــرای پروژه مذکــور در بخش اعتبارات استانی، تخصیص داده اند اما متاسفانه در بازديد میدانی صورت گرفته در دوازدهم شهريورماه ســال جاری، از محل احداث پروژه سالن پنچ هزار نفری جويبار توسط فدراســیون کشتی جمهوری اســالمی ايران، به نظر می رســید، اين پروژه علی رغــم تخصیص اعتبار عمرانی الزم از ســوی دولت محترم، در مرحله خاکبرداری متوقف، و باعث گله مندی شديد مردم عزيز جويبار شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.