نعمتی: سخت بود اما رکوردهای جهانی را جابجا کردم

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

زهــرا نعمتــی پس از کســب مــدال طالی مسابقات جهانی تیراندازی با کمان معلولین گفت: از عملکردم در مسابقات رضايت دارم و رکوردهای خوبــی را چه در مرحلــه مقدماتی و چه در مرحله حذفــی به ثبت رســاندم. اين رکوردها به نســبت بازیهــای پارالمپیک ريــو بهبود يافتــه بود. در تورنمنت جمهوری چک نیز توانستم رکورد جهان را جابجا کنم و خوشــبختانه اين رکورد هنوز به نام کشورمان اســت. تیر و کمان رشته بسیار دشواری

اســت و هر تیر تعیین کننده است، بنابراين امکان جابجايی رکورد جهان در هر مسابقه مقدور نیست و کار سختی است.

دارنده2 نشــان طال از بازیهــای پارالمپیک تصريح کرد: اين مسابقات محک بسیار خوبی برای من بود و با آمادگی به دســت آمده از اين رقابتها بــرای رويدادهای پیش رو آماده میشــوم. از نظر جســمانی نیز با مراقبتهايی که داشتم روز به روز بهتر میشوم و در حال حاضر شرايطم خوب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.