سیفاللهی:اين وصلههابهتیمما نمیچسبد

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

تراکتورسازی در ديدار خانگی مقابل ســیاهجامگان در حالی که دقايقی با شکســت فاصله نداشت در نهايت با گل دقايق پايانی فرزاد حاتمی بازی را به تساوی کشاند. بعــد از بــازی کادرفنــی و بازيکنــان تراکتورســازی اعتــراض زيادی بــه عملکرد بازيکنــان حريف داشــتند و آنهــا را متهم بــه تمارض و وقــت کشــی در لحظاتی که جلو بودنــد کردنــد. روحا... ســیفاللهی، هافبک ســابق پرســپولیس در اين خصوص گفت: من در چنــد صحنه با بازيکن حريف برخورد داشتم که میتوانستم خودم را زمین بزنم ولی ايــن کار را نکردم. دروازهبان ما حتی يک بار هم خودش را زمین نزد چطور به ما میگويند ضد فوتبال بازی میکنیم؟ اين مســايل به تیم ما نمیچسبد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.