استقالل چطور 6 تايي شد!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

ذوبآهن موفق شد در هفته ششم لیگ برتر يک نتیجه رويايی و فراتر از حد انتظار مقابل استقالل خوزستان کسب کند و مهمان خود را با6 گل بدرقه کرد تا قاطعانهترين پیروزی فصل تا اينجای کار به نام شاگردان قلعهنويی رقم خورده باشد. در اين پیروزی جدا از بــازی خوب تک تک نفرات ذوبآهن، 2 بازيکن نقش به مراتب پررنگتری ايفا کردند و ســتارههای زمین بودند. مرتضی تبريزی، مهاجم ذوبیها موفق شــد به تنهايی 4 گل از 6 گل تیمش را در ايــن بــازی وارد دروازه حريف کند و با وجــود اينکه در 5 ديدار گذشته حتی يک بار هم موفق به گلزنی نشده بود، يکباره خودش را به صدر جدول گلزنان برساند و با 4 گل به تنهايی در اين جايگاه قرار بگیرد. به جز تبريزی، محمدرضا حسینی، وينگر ذوبآهن هم نقش بســزايی در برتری قاطع تیمش داشت و 2 گل زده وی يک پاس گل توســط اين بازيکن گواه تاثیرگذاری او در پیروزی پرگل تیمش بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.