بازیيکطرفهبانوانايرانمقابلفلسطین

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

تیم ملی فوتسال بانوان ايران در نخستین بازی خود در بازی های داخل سالن آسیا به مصاف فلسطین رفت و بازی يک طرفه ای را به نمايش گذاشت ايران که با لباس قرمز در برابر سفید پوشان فلسطین قرار گرفته بود، در پايان با نتیجه61 بر 1 به برتری رسید.

سهیال ملمولی 3( گل)، سارا شیربیگی 3( گل)، فرشته کريمی 3( گل)، نسیمه غالمی 3( گل)، فاطمه اعتدادی 2( گل)، فرشــته خســروی و فاطمه پاپی گلهای تیم شــهرزاد مظفر در اين بــازی را به ثمر رساندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.