شکستالمپیکیهایتنیسرویمیز

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

در ادامه رقابتهای تنیس روی میز کاپ آسیا نوشاد و نیما عالمیان که از گروه خود صعود کرده بودند، برای راهیابی به جمع 8 نفر برتر مقابل حريفانشان به میدان رفتند و بازی را واگذار کردند و از رسیدن به جمع 8 نفر برتر بازماندند. ندا شهســواری ديگر نماينده المپیکی تنیس روی میز ايران هم بعد از واگذاری بازی اول خود، در دومین مبارزه هم مغلوب حريف هندیاش که رنکینگ 119 دنیا را دارد، شد و حاال در آخرين بازی خود در اين دوره از مسابقات بايد با حريفی از قطر رودررو شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.