سکوت معنادار رحمتي!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

مهدی رحمتی کاپیتان نیمکت نشین استقالل بعد از شکست 2 بــر صفر مقابل پارس جنوبی، صبــح ديروز با پرواز 9:30 دقیقه صبح به تهران بازگشت،درســت همــان هواپیمايی که خبرنگاران ورزشــی در آن حضور دارد، خبرنگاران ورزشــی قصد مصاحبه با مهدی رحمتی را داشتند اما کاپیتان استقالل به خبرنگاران پاسخ نداد تا همچنان حضورش در نیمکت اســتقالل جای سوال داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.