محمديانجانشینمطلبیشد

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

پس از انتخاب درخشــان به عنوان رئیس فدراسیون جودو، ندا مطلبی نايب ريیس بانوان شد و حکم نايب ريیسی را از ريیس فدراسیون دريافت کرد. روز گذشته پس از برکناری وی، طی حکمی از سوی ريیس فدراسیون، لیال سادات محمديان سرپرست نايب ريیسی بانوان فدراسیون شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.