گواردیوال: کسینمیتواند بهجایگاهمسیبرسد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

ســرمربی ســیتیزن ها، شــاگرد پیشــین خــود را در عرصه فوتبال دســت نیافتنی می داند. پپ گواردیوال، ســرمربی اسپانیایی منچسترســیتی، با وجود متصور بودن آینده ای درخشان و سرشار از موفقیت برای کیلیان ام باپه، معتقد اســت که این بازیکن نخواهد توانست پا جای پای ابر ستاره بلوگرانا، لیونل مسی بگذارد.

گواردیوال در مقایسه این دو بازیکن که یکی سال ها در سطح نخســت فوتبال دنیا درخشــیده و دیگری فصل گذشــته با 26 بار گلزنی طی 44 بازی خود را بر سر زبان ها انداخت، این گونه توضیح داده است: کســی نمی تواند به جایگاه مسی برسد. شاید ام باپه؛ او بازیکن درجه باالیی اســت و من کامال مطمئن هستم که او به یک بازیکن فوق العاده تبدیل خواهد شد. ولی برای برابری با چیزی که مسی طی 12-10 سال گذشته انجام داده یا کریستیانو رونالدو، باید منتظر بمانیم. ام باپه مایل اســت تا من فشار بیشتری با حرف های خود روی شــانه های او قرار ندهم. به نظرم مسی هر فصل 70-60 بازی بزرگ انجام می دهد و این که همیشــه در این بازی ها گلزنی می کند و یا پاس گل می دهد، هرگز مصدوم نمی شــود و همواره هر ســه روز یکبار بازی می کند و بار دیگر می گویم، مصدوم نمی شــود، به خاطر این اســت که او کنترل بدنش را در دست دارد. به همین دلیل معتقدم که فرایض ما همچون این که بگوییم نفر جدید تــو خواهی بود، کمکی بــه ام باپه نمی کند. پــس بگذارید ام باپه دوران فوق العاده ای که در پیش دارد را پشــت سر بگذارد و سپس در آینده خواهیم دید که چه می شــود. او گذری هم به مهاجمان تیم خود یعنی ســرخیو آگوئرو و گابریل ژســوس زد: هنگامی که هدایت بارسلونا را به دست گرفتم، در نخستین نشست خبری خود تالش کــردم که بگویم بازیکن خاصی همچون مســی دارم. بعدها فهمیدم او بهترین بازیکنی بوده اســت که من در اختیار داشــته ام ولی من نمیخواهم که فشــاری بــه روی او وارد کنم. ما باید بازی را بســازیم و ســپس او تفاوت ها را رقم خواهد زد. نمی خواهم فشــاری روی سرخیو (آگوئرو) یا گابریل (ژسوس) که به عنوان مهاجمان عادی برای ما گلزنی می کنند، وارد کنم. تیم خوب، تیمی اســت که بتواند گلزنی کند ولی شــاخصه های دیگری نیز برای تیم خوب وجود دارند.

تیم ما فصل گذشــته فاقد این شاخصه ها بود و ما از همین جا ضربه خوردیم. به همین خاطر اســت که امســال تالش مان بر این که بیشــتر از ََرز (رحیم اســترلینگ) و لروی (ســانه) در خط میانی استفاده کنیــم. اینها بازیکنانی هســتند کــه از ذهنیت گلزنی برخوردارند و تالش می کنند تا گل های بیشتری به ثمر برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.