اسپالتی: قهرمانی در لیگ هدف همیشگی ماست

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

لوچانــو اســپالتی، ســرمربی اینترمیالن از شاگردانش خواست دچار غرور کاذب نشــوند: مــرز باریکی بین اعتمــاد به نفس و غــرور کاذب وجود دارد. امیدوارم نتایج خوب اخیر باعث غرور بیجای بازیکنانم نشــده باشــد. هیچ وقــت نباید فکر کنیــد قدرتمند هســتید. مجاز هســتید خودتان را در کالسی بسیار باال دستهبندی کنید اما باید بدانید بهترین نیســتید. قهرمانی در لیگ هدف همیشــگی ماســت. در این راه باید قدرت و نگــرش خوب خودمان را نشان دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.