موراتا: به کونته قول داده بودم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

آلــوارو موراتــا، مهاجم 24 ســاله چلســی تاییــد کرده اســت که پیش از انتقــال بــه اســتمفوردبریج، از منچستریونایتد پیشنهاد داشته است. موراتــا در تابســتان ،2017 به دنبال انتقال 90 میلیون پوندی روملو لوکاکو بــه منچســتریونایتد، راهی چلســی شد: پیشــنهادهای بســیاری داشتم؛ منچستریونایتد و چلسی، حتی از لیگ های دیگر. در ابتدای تابســتان، نمی دانســتم که چلسی به جذب من عالقه مند است. تابستان گذشته با کونته صحبت کردم، گفتم که اگر قرار باشد رئال مادرید را ترک کنم، تنها به مقصد چلسی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.