وقتی پله روی ویلچر می نشیند

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

پلــه، اســطوره فوتبــال برزیل در فرودگاه جان اف کنــدی نیویورک بر روی ویلچر دیده شد. حدود یک سال بود که اســطوره 76 ساله از واکر برای راه رفتن اســتفاده میکرد. ایجنت او، خوزه فورنوس مدعی شده بود که پله، واکــرش را کفش های جدید فوتبالش میداند. فورنوس همچنین اضافه کرد که پله پس از عمــل جراحی لگن در ســال ،2015 بایــد از واکر اســتفاده میکرده است. با این حال، اسطوره برزیلی ها با ویلچر دیده شد و به نظر وضعیت جسمی چندان خوبی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.