دیدار فیلپ الم با آنگال مرکل

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

کاپیتان پیشین مانشافت، دیدار با صدر اعظم کشور آلمان داشته است. فیلیپ الم در صفحــه توییتــرش تصویری با آنجال مرکل صدراعظم آلمان منتشــر کرده اســت. الم در توییتش نوشــت: این هفتــه افتخار بزرگی نصیبم شــد و با صدر اعظممــان دیدار کردم. روز یکشنبه بیشــتر خواهید شنید. به نظر میرســد روز یکشــنبه در هفته نامه بیلد آلمان، جزئیات این گفتگوی کاپیتان پیشــین تیم ملی آلمان و صداعظم کشــور منتشر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.