لواندوفسکینبایدانتقاداتشرا رسانهایمیکرد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

روبرت لواندوفســکی مهاجم لهستانی بایرن مونیخ پس از شکســت مقابل هوفنهایم از مســئوالن باشگاه بخاطر عدم جذب بازیکنان جدید انتقاد کرد. کالوس اوگن تالر اســطوره و کاپیتان سابق باشــگاه بایرن مونیخ درباره این اتفاق گفت: هیچ یک از حقوق بگیران باشــگاه نباید در مالعام از باشگاه انتقاد کنند. البته که می توان در داخل باشگاه و تیم انتقادها را مطــرح کــرد، کاری که من در طول 7 ســالی که بازوبند کاپیتانــی بایرن مونیخ را به بازو می بســتم انجام می دادم، اما من هرگز در روزنامه ها از باشــگاه و تیم انتقاد نکردم. اگر لواندوفســکی فکر می کند باشــگاه در برخی مسائل کوتاهی کرده اســت باید پیــش رومنیگه و هوینس بــرود و با آن ها بحث کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.