پوچتینو:گلزنیکینباعثشد منشغلمراحفظکنم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

مائوریســیو پوچتینو، سرمربی باشگاه تاتنهام تایید کرد که گلزنی هری کین در یک مســابقه موجب شــده تا وی از خطر اخراج شــدن دور شود. در ســال ،2014 در یک برهه زمانی تاتنهام از 9 مسابقه تنها 11 امتیاز کسب کرده و فشار زیادی روی سرمربی آرژانتینی تاتنهام بود. در دیدار این تیم مقابل اســتون ویال در حالی که نتیجه با تساوی 1-1 دنبال می شــد، هری کین به مسابقه آمد و گل برتری تیمش را به ثمر رساند: برای من گل های خوب، آنهایی هستند که باعث برانگیخته شدن احساسات شما در زندگی تان می شوند. برای من گل هری کین در آن مسابقه معنی بسیاری داشت و شاید باعث این شد که من در حال حاضر نیز در همین سمت باشم. بله این حقیقت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.