هیتسفلد:آنچلوتی سبکبازیمولررا دوستندارد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

اوتمار هیتسفیلد، مربی سالیان دور تیــم بایــرن مونیــخ، در مصاحبه ای جدید درباره توماس مولر، بازیکن آلمانی بایرن مونیخ صحبت کرده است. او همچنین معتقد اســت هوینس، رئیس تیم بایرن مونیخ می تواند تا ده سال آینده رئیس این تیم باقی بماند: آنچلوتی همیشه در بازی ها بزرگ نشان می دهد که به چه بازیکنانی دوست دارد بازی بدهد. او همیشه تیاگو را به مولر ترجیح می دهد. آنچلوتی سبک بــازی توماس مولر را دوســت ندارد. بــه نظر مــن هوینس هنوز جوان اســت. او می تواند تا ده سال دیگر در بایرن مونیخ رئیس باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.