آنچلوتی:منتا9102 قرارداددارم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ، شایعات در مورد جدایی اش از این باشــگاه را رد کرد و تاکید کرد کــه از بودن در این باشــگاه کامال راضی است: من از بــودن در اینجا کامال راضی هستم و می خواهم برای مدتی طوالنی اینجا بمانم. تنها چیزی که می توانم بگویم این است که تا 30 ژوئن 2019 قرارداد دارم. اما در حــال حاضر به قراردادم فکر نمی کنم. تنها می دانم که می خواهــم عملکرد خوبی در اینجا داشته باشم. من به همه منتقدان جواب نمی دهم. می دانم که خیلی ها توصیه هایی می کنند و من به آنها قول می دهــم که در پایــان فصل یک جشن بزرگ برپا کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.