معرفیتیممنتخبهفتهاوللیگاروپا

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

با برگزاری هفته نخســت دیدارهای مرحلــه گروهی لیگ اروپا، اتحادیه فوتبال اروپا بهترین بازیکنان این هفته را در قالب تیم منتخب هفته معرفی کرد. در این تیم ایاگــو اررین دروازهبان اتلتیک بیلبائو به عنوان بهترین دروازهبان هفته انتخاب شــده است. در خط دفاعی این تیم هم دیهگو یورنته از رئال سوســیهداد، در کنارهکتور بیرین از آرسنال، آندرهآ ماسیلو از آتاالنتا و ادوارد سوبول از اسالویا پراگ قرار گرفته است. در خط میانی تیم منتخب هفته لیگ اروپا نیز رودریگو هرناندس از ویارئال، هاکان چالهانوغلو از میالن، ســرخیو کانالس از رئال سوســیهداد و دیمیتری پایت از مارســی قرار گرفتهاند. در خط حمله تیم منتخب هفته اول مرحله گروهی لیگ اروپا آندره سیلوا از میالن و الکساندر کوکورین از زنیت قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.