یوفا آرسنال و کلن را توبیخ کرد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

اغتشــاش هواداران تیمهــای کلن پیش از بازی ایــن تیم برابر آرسنال در ورزشگاه امارات در هفته اول از مرحله گروهی لیگ اروپا، باعث توبیخ هر دو باشــگاه از ســوی اتحادیه فوتبال اروپا شد. هرج و مــرج هزاران هوادار کلن در خارج از ورزشــگاه امــارات مانع از ورود هواداران آرسنال به ورزشــگاه امارات شد. یوفا اکنون اعالم کرده که باشگاه آلمانی را به خاطر اغتشــاش، آتشبازی، پرتاب برخی اشیا و نیز اقدامات مخرب هوادارانش توبیخ کرده اســت. در همین حال یوفا آرســنالیها را هم به خاطر نقض قوانین ایمنی یوفا با مسدود کردن برخی پلکانهای ورزشــگاه امارات در بخش هــواداران تیم میهمان، بازخواست کرده اســت. یوفا اعالم کرده که پنجشنبه هفته آینده به تخلفات رخ داده در ورزشگاه امارات رسیدگی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.