تئوهرناندز:رئالمادریدبهترینتیمجهاناست

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

تئو هرناندز، بازیکن باشگاه رئال مادرید، در صحبت هایی به تمجید از هم تیمی هایش پرداخته و از حضور در ســانتیاگوبرنابئو ابراز رضایت کرده اســت: با مدیر برنامه هایم در رابطه با شماری از تیم ها صحبت کردم، اما رئال مادرید بهترین بود. این جا مکانی است که می توانم در کنار بهترین بازیکنان جهان پیشرفت کرده و تالش کنم تا به حداکثر پتانسیل خودم به عنوان یک فوتبالیست دست پیدا کنم. می خواهم در این جا باشم، زیرا اینجا بهترین باشگاه جهان است و بهترین بازیکنان دنیا را در اختیار دارد. در این جا هستم، چرا که خودم می خواستم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.