والورده: امیدواریم دمبله بهتر و بهتر شود

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

ارنســتو والورده، سرمربی بارســلونا مدعی شد که عثمان دمبله، خرید جدید تیمــش، در حال عادت کردن بــه وضعیت زندگی در بارســلونا و تمرین با این تیم اســت: او دائم در تمرینات بهتر و بهتر میشود؛ ولی باید ببینیم که در زمین چه خواهد کرد. امیدواریم که بهتر و بهتر شــود. همیشه درباره او از ما سوال میشود؛ ولی ما امید زیادی به او داریم و باید به او فرصت دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.