بازگشت ستاره رئال در بهترین زمان

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

رافائل واران، مدافع مســتحکم رئال مادرید می تواند در ســفر به آنوئتا تیمش را همراهی کند. دو تساوی متوالی در اللیگا باعث شد تا در همین ابتدای کار کهکشــانی ها 4 امتیاز از بارسا عقب افتاده و راه دشــواری برای رسیدن به صدر جدول داشته باشند. اما بهترین خبر برای زیدان، بازگشت رافائل واران مدافع هموطن وی برای این دیدار اســت. واران از بازی سوپرکاپ برابر بارسا از ترکیب تیمش دور بود و حــاال دوباره می تواند در کنار راموس زوج میانی خط دفاع تیمش را تشکیل دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.