امری: نیمار و کاوانی به یکدیگر کمک می کنند

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

اونای امری، ســرمربی اسپانیایی پاری ســن ژرمن می گوید که ستارگان خط حمل تیمش به جای بازی کردن برای خود، با یکدیگر همکاری خواهند کرد. امری در مورد زوج نیمار-کاوانی گفته اســت: نیمار با دانســتن این موضوع که اینجا همه ما می خواهیم با یکدیگر دســت به کاری بزنیم، به اینجا آمــد. او با توانایی ها و کیفیت خود، می تواند به ما کمک کند تا به اهداف خود دســت پیدا کنیم. من با نیمار در مورد نقش او در تیم حرف زدم؛ با کاوانی هم همین گونه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.