مهاجمپيكانبازيكند،پرسپوليسشكايتميكند

پروندهای برای 2+3 خارجی پر سر و صدا ی ليگ برتري!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - پدرام محمدزاده ‪Pedram Mohammadzade‬ pedram@piroozidaily.ir

از زمــان حرفهای شــدن فوتبال ایــران و صدور مجوز بــرای جذب بازیکــن خارجی، یکی از داغترین ســوژههای فوتبــال ایران کیفیــت پایین بازیکنان خارجی وارد شــده بــه لیگ برتر بــوده اســت. بازیکنانی بیکیفیتــی که دوام چندانــی در فوتبال ایران نداشــتند و معموال با شــکایت به فیفا از ایران جدا شــدند. اگر در ادوار ابتدایی لیگ برتر تنها دغدغه فوتبالیها عــدم جذب بازیکن مصدوم بود، حال این دغدغه فراتر رفته و چندفصلی اســت ســازمان لیگ به طور کیفی بازیکنــان را غربال میکند. قوانین محدودکنندهای از سوی ســازمان لیگ برای 1+3 ســهمیه خارجی وضع شده تا بازیکنان باکیفیتتری جذب لیگ برتر شــوند. تابســتان امســال این قوانین ســفت و سختتر شــدند اما با مقاومت برخی باشــگاهها اجرای این قوانین به مشــکل خورده است. پیکان و ذوبآهن در صدر باشــگاههایی هســتندکه در این باره با سازمان لیگ به مشکل خوردهاند.

محدودیتهای بیشتر از سوی سازمان لیگ

ســازمان لیگ در بخشــنامهای در خــرداد 92 قوانین جدیدی برای جذب بازیکن خارجی در نظر گرفت. بازیکنان آســیایی باید در3 ســال اخیر عضو تیم ملی بزرگسال خود بودنــد، یا در این مدت در لیگ قهرمانان به میدان میرفتند و یــا ســابقه بــازی در تیم ملــی امید در 5 ســال اخیر را میداشــتند. بازیکنان افریقایی و آمریکای شمالی نیز چنین شــرایطی را داشــتند و بازیکنان اهل اروپا و آمریکای التین نیز باید در 3 فصل اخیر ســابقه ثبت در2 سطح برتر فوتبال این قارهها را داشــتند. با گذشت 4 ســال، حضور بازیکنان آفریقایــی در ایران کــه زمانی در اوج محبوبیــت بودند به حداقل رســید اما در مورد برزیلیها وضعیت تغییری نکرد. پنجــره نقل و انتقاالت طوالنــی در برزیل و عدم محدودیت در ثبت بازیکنان در لیســت تیمها عمال ســبب شده بود تا بازیکنان برزیلی زیادی در3 ســال در تیمهای ســطح اول و دوم این کشــور ثبت شوند و شرایط ســازمان لیگ را ارضا کنند. در نتیجه در تیر ماه ســال جاری سازمان لیگ قوانین این حوزه را محدودتر کرد. بازه زمانی از 3 و 5 ســال به 2 ســال محدود شــد و بازیکنان حاضر در لیگهای اروپایی و آمریکای جنوبی با شــرط حضور در حداقل 10 بازی در دو ســطح اول طی2 سال گذشــته مجاز به حضور در لیگ برتر شدند.

فرضیات اشتباه در سازمان لیگ

قوانین محدودکننده در لیگ برتر ایرادات بســیاری دارد که اصلیترین مشــکل آن کلی نگری است. سازمان لیگ کلیه لیگهای اروپایی و آمریکای جنوبی را در یک سطح فرض کرده اســت، یعنی لیگ برتر انگلیس و لیگ دســته اول گرجستان هم ســطح فرض شــدهاند، این در حالی است که بازیکنانی از لیگ برتر گرجســتان نیز شــانس بازی در سطح سوم انگلیس را نخواهند داشــت. عمدهترین مشــکلی که سازمان لیگ باید فکری به حال آن بکند دســتهبندی لیگها بر اســاس کیفیت و نه بر حسب قارههاســت. بازیکنانی از سطح سوم انگلیس به مراتب مفیدتر از بازیکنان سطح دوم گرجستان، آلبانی، استونی و یا امثــال آن خواهند بود. همانطور کــه بازیکنان حاضر در ســطح سوم برزیل بسیار برتر از بازیکنان سطح دوم پاراگوئه و هندوراس خواهند بود، در حالی که در قوانین فعلی سطح دوم پاراگوئه و هندوراس به سطح سوم برزیل اولیت دارند. در بخش آســیایی و آفریقایی نیز چنین مواردی وجود دارند، به طوری که تیمهای لیگ برتری میتوانند بازیکن ملیپوش بنگالدشی جذب کنند اما بازیکنان حاضر در جی لیگ ژاپن را خیر!

لزوم برخورد با متخلفان

در نادرست بودن برخی قوانین سازمان لیگ هیچ شکی نیســت. برخی قوانین واقعا ســطحی است و شرایط را برای باشگاهها دشــوار میکند. اما بدتر از آن، عدم رعایت برخی قوانین از سوی برخی باشگاههاست که سبب زیرسوال رفتن باشــگاههایی میشــودکه قوانین را رعایت میکنند، اقدامی که در بلندمدت منجر به تضعیف ســازمان لیگ خواهد شد. جالب آنجاســت که در صدر متخلفین از قوانین باشگاههایی قرار دارند که در هیات رییســه نماینده دارند و این شــائبه پیــش آمده که این باشــگاهها با اســتفاده از موقعیت خود در فدراســیون و ســازمان لیگ، مانع از صــدور حکم علیه باشــگاههای خود میشوند. برخورد با متخلفان باید در راس برنامههای ســازمان لیگ باشد، حتی اگر قوانین غلط باشد و امیدواریم در این رابطه شــاهد جدیت بیشتری باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.