درخواستقصاصبرایملیپوشفوتسالبانوان!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - مرضیه دارابی ‪Marzieh Darabi‬ marzieh@piroozidaily.ir

پدر مامور نیروی انتظامی که در ســانحه تصادف با ملیپوش فوتســال بانوان کشته شد، میگوید با علم به این کــه امکان قصاص برای چنین پروندههایی وجود ندارد اما درخواســت اشــد مجازات و قصاص را دارد. بامداد بیست و دوم اردیبهشت امســال اتفاقی در محله نارمک تهران افتــاد که یک خانــواده را داغدار کرد و جامعه ورزش و فوتســال ایــران را در بهت فرو برد. یکی از بانوان ملیپوش فوتســال در حالی که در مســیر بازگشت به منزل بود، با خودروی شــخصی با یک مامور نیروی انتظامی تصادف کرد و باعث فوت او شد. این بازیکن که در یکی از تیمهای مطرح لیگ برتــر توپ زده و با تیم ملی نیز به افتخارات بزرگی دســت یافته است در حال حاضر با قید وثیقه آزاد اســت اما خط خــوردن از تیم ملی و احتمــال غیبت در لیگ برتر، او را تا آســتانه نابودی زندگی ورزشیاش پیش برده است.

موضوعــی که باعث شــده پرونــده این ملیپوش سنگین شــود، ادعای خانواده متوفی مبنی بــر وجود درصد باالی الــکل در خون او هنگام حادثه اســت. از همین رو خانواده مقتول درخواست اشــد مجازات را از دادگاه کرده و به دنبال قصاص این ملیپوش هستند.

زارعزاده پــدر مقتول درباره مصاحبه یکی از بســتگان ملیپوش متهم به قتــل ادعا کرد: گفته شــده کســی که پســرم را کشته، مست نبوده است. در حالی که مطابق مدارک پرونده، پزشــکی قانونی وجود درصــد باالیی از الکل را در خون راننده تایید کردهاند. شــب والدت امام زمان (عج) این اتفاق افتاد و پســرم را در حین ماموریت کشــته شد. پســرم را پرپر کردهاند و حاال ادعاهایی خارج از واقعیت مطرح میکنند. عموی این بازیکن بــا من تماس گرفت و گفت وجود الکل به خاطر اســپری دندان بوده است. کدام دارو یا اسپری این همه الکل دارد؟

فرار از محل حادثه

او افزود: پیش از این یکی از بستگان راننده خودرو گفته که این خانم بعد از حادثه، 50 متر جلــو رفته تا از منزل کمک بیاورد. در حالی که فاصله صحنه تصادف تا منزلشان خیلی بیشتر از پنجاه متر بوده است. راننده به خانهاش رفته اما نگهبــان آپارتمان به خاطر وجود خون روی کاپوت و شکسته بودن شیشــه اتومبیل، شک کرده و با پلیس تماس میگیرد. همان شب نیز از او تســت الکل گرفته شــد و مدارک پزشکی قانونی و پلیس راهور نشان میدهد مقدار زیادی الکل در خون او بوده است.

پدر مقتــول همچنین در پاســخ به این پرسش که پرونده رسیدگی به این حادثه در چه مرحلهای اســت، گفت: آنها (خانواده ملیپوش فوتســال) دو بار اعتراض کردهاند که هربار نیز دادگاه، راننده را مقصر دانســته است. برخی از مدیران ورزشی نیز ابتدا به دنبال گرفتن رضایت بودند اما وقتی متوجه شــدند این بازیکن مست بوده، از وساطت منصرف شده و خودشان را کنار کشیدند.

زارع زاده اضافــه کرد: کســانی که قصد حمایت از این بازیکن را داشتهاند، در مصاحبهها میگویند فرزندم، ســرباز نیروی انتظامی بوده اســت در حالی که پسرم از 2 سال و نیم پیش به اســتخدام نیروی انتظامی درآمده و به دنبال گرفتن انتقالی به یــزد بود. او گروهبان یکم بود و قرار بود به زودی او را در لباس دامادی ببینم اما پســر دســته گلم را پرپر کردند. پدر و مادر این بازیکن بیســت روز بعــد از ماجرا به ایران آمدهاند. ما یزدی هستیم و چنین چیزهایی در خانوادههای ما تقبیح میشود. بعد خانواده قاتل میگویند اگر هر کســی بود فرار میکرد و این دختر که جای خود دارد.

درخواست قصاص دارم

پدر این مامور نیــروی انتظامی همچنین بیــان کرد: از قاضی پرونده، درخواســت اشــد مجــازات را برای قاتل کردهایــم. اگر این اتفاق در یک تصادف عادی میافتاد، گذشت میکردم اما کســی را که در حال مستی این کار را کرده، نمیتوان بخشــید. شــاید این پرونده یک سال دیگر بسته شــود اما حتی شده پول دیه را هم میدهــم تا او را قصاص کنم. از قانون هم اطالع دارم و میدانــم برای قتــل در حادثه رانندگی، راننــده را اعدام نمیکنند امــا این دختر حالت عادی نداشــته و میخواهم او را پای چوبه دار بکشانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.