چشمهایورمکردهرحمتی،خمیازههایقائدی!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

دروازهبــان اســتقالل به دلیل شــرایط پــدرش جداگانه و زودتــر از تیم راهی تهران شد.

از روزی که اسم مهدی رحمتی به عنوان دروازه بان شــماره یک در فهرســت 11 نفره اســتقالل نبود شــایعات زیادی بابت نیمکت نشــینی او مطرح شد اما ماجرا واقعا چه بوده است.

برخی رســانه ها مدعی شــدند مهدی رحمتی چند روزی اســت که به دلیل بستری شــدن پدرش در بیمارستان شــرایط روحی خوبی نداشــته و حتی شــب قبــل از بازی این بازیکن به دلیل شــرایط روحی نامساعد زیر ســرم می رود. به دلیــل همین وضعیت منصوریان تصمیم می گیرد تا از وی در بازی مقابل پارس جنوبی استفاده نکند!

این طیف از رســانه ها مدعی هســتند رحمتــی حتی برای اینکه پرواز اســتقالل به تهران ســاعت 15 اســت از کادرفنی تیمش درخواســت کرد تا امروز جداگانه و زودتر به تهران باز گردد. او دیروز صبح در پرواز 9:30 ماهان به تهران دیده شده است.

رحمتی عالوه بر نیمکت نشــینی بابت کبودی دور چشمش هم ســوژه شده بود اما او در پاســخ به این ســوال که چرا چشمش کبود شــده گفت: در تمرین روز 5شنبه توپ محکمی به من برخورد کرده و به همین دلیل چشم من کبود شده است.

البته نیمکت نشــینی رحمتی می تواند کامال بی ربط با بســتری شدن پدرش باشد. او بر اســاس آنالیزهــا روی تمامی گل های خــورده در فصل جاری جز یــک گل مقصر بوده و نیمکت نشــینی اش نمی تواند دلیل فنی نداشته باشــد و رحمتی در بازی با گل گهر یک پنالتی تقدیــم کرد و چیزی نمانده بود تا استقالل از جام حذفی هم حذف شود. چشــم های ورم کرده رحمتــی هم در جای خود خبرساز است. نکته عجیب این است که با دقــت به عکس ها اینطور بــه نظر میآید که هر دو چشــم رحمتی متورم است و این اتفاق نمیتواند ماحصل برخورد توپ به چشم او باشد.

در مجموع اینکه شاهد چشم های ورم کرده رحمتی از یک سو باشیم و بعد دلیل نیمکت نشــینی او بیمــاری پدرش عنوان شــود 2 اتفاق متفاوت اســت که با نیمکت نشــینی این گلر همراه شده است. در کنار عکسهای منتشره از چشم های ورم کرده و کبود رحمتــی یک عکس دیگر در گیر و دار شب تار آبیها خبرساز شد و آن چیزی نبــود جز خمیازه های قائدی هافبک جوان اســتقالل روی نیمکت تیم. این خمیازه ها هم را به یاد ســر و صدای برخی رسانه ها پس زا خمیازه کشیدن پیام صادقیان و در تمرین پرســپولیس انداخت. حاال اما کمتر رســانه ای درباره خمیازه کشــیدن قائدی تحلیل، خبر یا یادداشــتی منتشر می کند. جالب اینکه مخاطبان یکی از ســایت های ورزشــی عکسی را منتشــر کرده از قائدی در سواحل نوشهر و مدعی شده این عکس مربــوط به هفته قبل اســت و ســاعت 3 بامداد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.