بويگازوبارانبطريهايآب

آیینه عبرتي براي نسل جدید مربیان فوتبال

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

یــک/ دقیقه 1۸ حســن بیت ســعید وارد زمین میشــود، هنوز هیچکس نفهمیده جابر انصاری از جان فوتبال چه می خواهد، بی رمــق از کنار منصوریان می گذرد و می نشــیند روی نیمکت، جایی که انگار بیشتر از همیشــه به آن تعلق دارد. در تمام این ســالها هرگز استقالل تا این حد سرخورده نبوده و در این ماجرا سهم جابر، انصاري، قربانی، بیت ســعید و بقیه اگر بیشــتر از بقیه نباشــد، کمتر نیست. منصوریان بر می گردد پشت سرش و خودش را تنهاتر از همیشه می بیند، استیصال خرمگاه، چینی و بقیه هم مثل سرمربی آبی ها پذیرفتنی است. سنگ ســنگین آنها، از روز اول هم نزدن را فریاد می کشــید. بگذریم. دو/ پشت هیجده، ایستگاهی برای استقالل بارقه های امید را زنده می کند. تمام دنیا برای منصوریان در همین لحظه خالصه می شــود. جباروف و اســماعیلی پشت توپ ایستاده اند، بی رحم ترین رقبای استقالل هم دلشــان برای هوادار روی سکو، چشم های مضطرب پای تلویزیون و ســرمربی آبی ها می ســوزد. شــوت فنی جباروف به تیر می خــورد و کاخ آرزوهای منصوریان فرو میریزد. شــاید خودش هم فهمیده کار تمام اســت و روز وداع فرا رسیده است. سه/ ضد حمله برای جم، تیر خالص به پیکر ســرمربی خســته آبی ها. داور نقطه پنالتی را نشــان می دهــد و حاال تصویر بین روزبه چشمی، منصوریان، امید سینک و حسینی دست به دست می شود. همه چیز تمام شده و پروژه منصوریان شکست خورده است. او عادت به عذرخواهی ندارد و پس از تحقیر مقابل العین و شکســت برابر پدیده این را ثابت کرد. حاال همه درب ها به جز خروجی باشــگاه به روی او بســته اســت چه اینکه قراب و افتخاری بازهم برای ابقای او آســتین باال زده اند اما وقتی هیچ دســتاوردی جز شکست نداشــتی روی دیگر فوتبال باالخره رخ می نمایــد و رفتن تنها گزینه روی میز اســت. بازیکنان از وسط زمین برمی گردند رختکن و توی چهره همه شان نشدن موج می زند. داور سوت پایان مسابقه را می زند و این شــاید آخرین پرده از نمایش منصوریان در استقالل باشد؛ مردی که تعریف تازه ای از شکست داشت و نتایج دور از انتظارش تا ســالها در یاد هواداران فوتبال خواهد مانــد. هوای گرم جم، بــوی گاز و باران بطری های آب آخرین چیزهایی بودند که از منصوریان استقبال کردند... یک پایان تلخ برای کسی که امروزش، آیینه عبرت نسل جدید سرمربیان فوتبال در ایران خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.