2بازیكنخارجیجنجالآفرین

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

با وجود ابالغ قوانین جدید در اوایل تابستان، چند تیم لیگ برتری نسبت به این قوانین بیتوجه بودند. 15 بازیکن جدید از تیمهای خارجی به تیمهای ایرانی در تابستان سال جاری منتقل شدهاند که 10 نفر آنها کامال این قوانین را رعایت کردهاند و 5 بازیکن دیگر شرایط مبهمی دارند. از میان این 5 بازیکن،2 نفر وضعیت واضحی دارند و به شــدت مورد اعتراض واقع شــدهاند. کیروش سوارز مهاجم برزیلی و جدید ذوبآهن یکی از این 2 نفر اســت که با حکم ســازمان لیگ فعال معلق شده و اجازه بازی ندارد. وی در2سال اخیر در سری دی برزیل، دســته اول ژاپن و لیگهای محلی برزیل به میدان رفته و کیلومترها با محدودیتهای ســازمان لیگ فاصله دارد. ســازمان لیگ این بازیکن را به دلیل جعل ســند محکوم کرده، اسنادی که محدودیتها را تامین میکردهاند، با این حال ســوال اینجاست که آیا چنین موضوعی که به سادگی در فضای مجازی قابل جســتوجو است به این سادگی قابل جعل است؟ آیا باشگاه ذوبآهن که اعالم کرده قصد شکایت از واسطه این انتقال را دارد بدون تحقیق و بررسی رزومه و صرفا با اسناد واسطه این بازیکن را جذب کرده بود؟ مورد مشــکوک دوم که به میدان رفت و به شــدت با اعتراض روبهرو شــد کنت انگووک مهاجم نیجریهای پیکان است که در مقابل فوالد بازی کرده است. کارت بازی وی به علت نقص مدارک چند هفته صادر نشد و نهایتا پیکانیها با ادعای اینکه این بازیکن در 2 سال اخیر برای تیم ملی امید نیجریه به میدان رفته و ارایه اسناد توانستند مجوز بازی این بازیکن را بگیرند. با بررسی رزومه وی چیزی در این باره نیافتیم و باشگاه فوالد نیز با استناد به چنین مواردی به حضور این بازیکن در بازی هفته پنجم معترض شده است. نکته جالب پس از این اعتراض فوالد، مصدومیت این بازیکن و عدم حضور قطعی وی مقابل پرسپولیس است! البته شنیده ایم اگر این مهاجم نیجریه اي مقابل پرســپولیس بازي کند و نتیجه به نفع پیکان باشــد باشگاه پرسپولیس هم قطعا شــکایت خواهد کرد! گویا پیکاني ها که ال اعمال نفوذ شــیعي مدیر عامل باشگاه و عوض هیات رییسه فدراسیون مجوز بازي او را گرفته اند و درنظر دارند قرارداد این مهاجم ناکارآمد را فسخ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.