خسروخان

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - مصطففیااننصاصاررییفردد MossttaafafaAAnnsasraifraifradrd mostafa@piroozidaily.ir

برانکو : هنوز کار داریم، الزم نیست جشن بگیرید

آفرین موسیو !! نیمه نهایي که این همه ذوق نداره!! فقط جام جهاني !! پاداش ۶ میلیاردي، اگر الهالل را ببریم

البد اگر جام رو بگیریم ميشه 01-21 میلیارد تومان!! استقالل 2 گل دیگر خورد، نیمکت اش بطري باران شد

ما که راضي نیستیم اینقدر ضعیف بشن!! آخه مرام پرسپولیسي داریم !! فوالد با 2 گل ، کرانچار را به درب خروج فرستاد

یــادش بیار روزایي رو که آب معدني خاص !! به بازیکناي پرســپولیس داده بودن و ميخندیدن !! کریمي: آقاي درخشان!! جرات داري دوباره حرف بزن

اي داد بیداد!! آتش بس سرخ لطفا !! ژاپن فقط ست اول را با هیاهو برد، والیبال ایران در آستانه مدال جهاني

ميخواستي میزبان باشن و یه ست رو هم نبرن؟! بابا بي انصاف نباشین !! روشن: استقالل با این مدیر عامل و سرمربي ، هیچ چیز نميشود

بله !! فقط با جناب حسن روشن چراغ بخت شون روشن ميشه !! جاللي: پرسپولیس را آنالیز کرده ایم، نميبازیم

حاال یه چند ساعت دیگه صبر ميکنیم به پاس این آنالیزتون چند شاخه گل تقدیم تون ميکنیم!! پله، ویلچر نشین شد، پیرمرد فیفا رفتني است

اي روزگار!! کي فکر ميکرد ایشون توي 09 سالگي ویلچر نشین بشه !! ملي پوشان پرسپولیس به مسکو ميروند، دوئل کیروش-برانکو منتفي شد

احتماال دوئل ميمونه براي بعد از جام جهاني!! وقتي کیروش مي ره ماهیگیري!!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.