لیستمربیاناسپانیولمنتشرشد،خبریاز فرهادمجیدينیست

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

چندی پیش خبر رســید که فرهاد مجیدی قرار اســت مربی تیم زیر ۶1ســاله های اسپانیول شــود. انتشار گزارشی از حضور مجیدی در کمپ اســپانیول در ســایت این باشگاه باعث شد این خبــر جدی تلقی شــود. اما موضوع صرفا یــک بازدید و گفتگو با مربیان تیمهای پایه اســپانیول بود. البته چند سایت و خبرگزاری همچنــان تاکیــد میکردند که قرار اســت مجیــدی در این تیم مربیگری کند. حاال فهرســت مربیان و مدیــران و کادر فنی تیم زیر ۶1 ســال اسپانیول منتشر شــده و در آن خبری از نام فرهاد مجیدی نیســت. این در حالي اســت که مجیدي با انتشار خبري در پیج خود اعالم داشــته که رسما ســرمربي زیر ۶1 ساله هاي اســپانیول شــده اما جالب اینجاست که در فهرســتي که سایت اســپانیول منتشــر کرده اثري از نام این پیشکسوت استقالل در کادرفني تیم زیر ۶1 ساله ها نیست و برخي رسانه ها هم ترجیح ميدهند در قبال این اتفاق مهم ســکوت کنند. البته چندي پیش عکســي از حضور مجیدي در تمرین زیر ۶1 ساله هاي اسپانیول منتشر شــد که بازتاب بســیاري داشــت اما اینکه چرا وقتي در ســایت باشگاه اسپانیول اســامي کادرفني زیر ۶1 ساله ها منتشر و نام مجیدي رویت نميشود ســوال مهمي است که خیلي ها به دنبال پاســخ آن هستند سوالي که فرهاد مجیدي ترجیح داده در قبال آن الم تا کام حرف نزند. همین طور کارلوس کیروش که در ازاي مربیگري هاشــمیان و مهدوي کیا با آن همه اعتبار و سابقه در تیــم هاي پایه هامبــورگ یک خط تبریک بــه آنها نگفت اما وقتي مجیدي مدعي شد ســرمربي نوجوانان اسپانیول شده براي او پیام تبریک رسمي منتشر کرد !

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.