3خارجیمشكوکدیگر

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

موارد مشــکوک تنها به این بازیکنان ختم نمیشــود. گسترش فوالد روز جمعه بــا یک بازیکن خارجی قرارداد3 ســاله امضا کرده اســت. یک مهاجم برزیلی با پاســپورت استرالیایی که نه سابقه ملی در سطح بزرگسال و امید دارد و نه اینکه طی 2 ســال اخیــر در لیگ قهرمانان به میدان رفته اســت. آخرین حضور این مهاجم در لیگ قهرمانان آســیا به بیش از 2سال برمیگردد و به نظر میرســد گسترشــیها با استناد به آن قصد دارند برای صدور کارت بازی وی اقدام کنند. هرچند به احتمال زیاد گسترش فوالد نیز احتماال به مانند پیکان با اعالم اینکه فســخ قرارداد (با توجه به عقد قرارداد 3 ساله با این بازیکن) زیان مالی در پی خواهد داشت سازمان لیگ را تحت فشــار قرار خواهد داد. مورد مشکوک دیگر، سابا تاوادزه بازیکن گرجستانی اســتقالل خوزستان است که بررسی رزومه وی در 2 سال اخیر تنها 4 بازی ثبت شــده برای وی را نشــان می دهدکه با قوانین در تضاد است، هر چند ممکن اســت وی بازیهای بیشــتری انجام داده باشد و با توجه به پوشش ضعیف لیگ گرجســتان در جایی ثبت نشده باشد. همچنین آگوستو سزار هافبک برزیلی صنعت نفت که در ۶ بازی فصل جاری 3گل به ثمر رســانده فصل گذشته در لیگ امارات حضور داشته و تنها 3 بار به میدان رفته است که با توجه به گفته محمــودزاده مبنی بر اینکه بازیکنان خارجی حتی اگر نیم فصل از فوتبال ایران دور شــوند موظف به رعایت شرایط مذکور هستند شرایط بازی این بازیکن نیز زیرسوال میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.