باشگاهپرسپولیس:منتظرجواباماراتيهاهستیم!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

درحالی که پیش از این باشــگاه پرســپولیس اعــالم کرده بود در دوبی میزبان الهالل عربســتان خواهد بود، کنفدراســیون فوتبال آسیا اعالم کرد که پرســپولیس در ورزشگاه ســلطان قابوس مسقط میزبان الهالل عربستان اســت. AFC محل دیدار برگشت تیمهای پرسپولیس و الهالل عربســتان را اعالم کرد که بر این اســاس سرخپوشان همانند بازیهای گذشــته مقابل نمایندگان عربســتان در ورزشــگاه سلطان قابوس مســقط میزبان الهالل خواهند بود. این بازی ســاعت 19:30 انجام میشــود. پرسپولیســیها برای بازی مقابل الهالل پیشنهاد بازی در دبــی امــارات را داده بودند کــه ظاهرا با این اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا به نظر میرسد این کشور عربی با درخواست پرسپولیس موافقت نکرده اســت. باشگاه پرسپولیس نیز پس از اعالم کنفدراسیون فوبتال آســیا، اعــالم کرده که این برنامه از قبل به AFC داده شــده و برنامه قطعی نیســت چون اماراتیها هنوز جواب رســمی به باشــگاه ندادهانــد. این باشــگاه همچنین تاکید کرد: طی روزهای گذشــته با ارســال نامهای به کنفدراسیون فوتبال آســیا، امارات به عنوان میزبان دور برگشــت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر الهالل معرفی شــده اما تا این لحظه مسئوالن فوتبال امارات پاسخی به درخواست ما ندادهاند تا این میزبانی رسمی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.