ابقايمنصوریانبخاطرفاصله4روزه!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

با توجه به پایان اولتیماتوم2 هفتهای منصوریان، جلســه شنبه هیات مدیره استقالل برای تصمیمگیری درباره سرنوشت او خواهد بود اما مانع و شــاید هم بهانه بزرگ بــرای تغییرات روی نیمکت، فاصله کوتاه با بازی بعدی این تیم اســت. استقاللیها در تعطیالت لیگ، تغییــری در کادرفنی به وجود نیاوردنــد و حاال، فقط 4روز تا بــازی بعد با ذوب آهــن فاصله دارند. زمانــی کوتاه که فرصت کافی برای انتخــاب مربی جدید برای رویارویی بــا تیم قلعهنویی نخواهد بود. شــاید همین موضــوع، منصوریان را فعال روی نیمکت مانــدگار کنــد و در حال حاضر2 احتمال وجــود دارد؛ یکي ابقاي منصوریــان براي یک بازي دیگر و دیگري هم انتصاب بهتاش فریبا به عنوان سرمربي موقت و به موازات آن جذب یک مربي درجه یک خارجي و پیدا کردن یک برانکو براي اســتقالل! روي نامهایي چون مظلومي و پاشازاده هم چندان تمرکز نکنید. اگر هم اخباري درباره ســرمربیگري این 2 نفر منتشر ميشود بیشتر جنبه گمانهزني دارد و کمي هم بازارگرمي از سوي نزدیکان رسانه اي این2 مربي است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.