درحسرتیكبرانكومیسوزند

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

استقالل به یک برانکو ایوانکوویچ احتیاج دارد. لیگ چهاردهم بود که پرســپولیس حال و روز خوبی نداشــت. مثل چند ســال قبل تر از آن. این تیم با دایی و درخشــان به بن بســت خورده بود و مدیریت باشــگاه به سراغ برانکو ایوانکوویچ رفت. برانکو فصل را تمام کرد و ســال بعد پرسپولیس جدیدی را بنا کرد. آنها را به نایب قهرمانی رســاند و سرانجام در لیگ شانزدهم بعد از قریب به 10 ســال این تیم را قهرمانی رساند و حاال هم برای فتح آسیا دندان تیز کرده اند. حال آن روزهای پرســپولیس به این روزهای استقالل خیلی شبیه است. آبی پوشــان با منصوریان به بن بست خورده اند. بن بستی که گویا اسم ها و وعده ها نمی توانند آن را به مسیر اصلی برگرداند. آبی ها نمی برند. گل نمی زنند و پیشرفتی هم در کارشان دیده نمی شــود. شــاید آنها االن به یک برانکو نیاز داشــته باشند. برانکویی که بیاید و این ویرانه را از نو بســازد و استقالل را دوباره به جایگاه واقعی اش برساند. برانکویی که بیاید و به این تیم پرستاره اما بی نظم ترتیب بدهد و پی و بنه اش را از نو علم کند. به نظر شــما برانکوی استقالل کیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.