ازكنایهفتخا...زادهتاتكذیبمذاكرهبافاتحتریم!

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

زمانی عضو هیات مدیره اســتقالل اعــالم کرد: تا زمانی که هیات مدیره تشــکیل جلسه ندهد هیچ تصمیمی گرفته نمیشود وي تاکید کرد:مطرح شدن نام مظلومی و فاتح تریم گمانهزنی رسانههاست از ســویي دیگر حســن روشــن گفت: افرادی که چیزی نمیدانند منصوریان را روی کار آوردند و استقالل با این مدیرعامل و سرمربی چیزی نمیشــود و بدتر هم خواهد شد. فرشاد فالحتزاده هم گفت :حرکات منصوریان کنار زمین، دســت خودش نیســت، پورحیدری اگــر زنده بود با این نتایج «دق» میکرد صمد مرفاوی هم ميگوید: هیئت مدیــرهای که رییس ندارد چه تصمیمــی میخواهد بگیرد؟ مرفاوي ميگوید: استقالل برابر پارس جنوبی اعتماد به نفس نداشت علي موسوی هم گفت: استقالل در بنبست تاکتیکی گیر کرده است و منصوریان اگر بماند باید دســتیار یک سرمربی خارجی شود علي فتحاهللزاده هم در این گیر و دار ميگوید: آقای ســلطانیفر شما باید مصلحت استقالل را ببینی نه افرادی که به دفتر جهانگیری میروند! باید توجه داشــت که 75 میلیارد در این 2 فصل هزینه شــده دریغ از یک قهرمانی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.