آزمونغایب احتمالیروبیندر هفتهدهمروسیه

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

سرمربی سرشــناس روبین با اشاره به بحران مصدومیتی که گریبان بازیکنــان را گرفته از غیبت دو تا سه مهره کلیدی این تیم در بازی فرداشب خبر داد. روبیــن کازان در بازی هفته دهــم لیگ برتر روســیه باید در خانه از اورال پذیرایی کند. جدالی کــه امتیازات آن برای سرو ســامان دادن به وضعیت ایــن تیم در جــدول اهمیت بسیار زیادی دارد. قربــان بــردی اف ســرمربی ترکمــن باشــگاه روبیــن در آســتانه این دیدار بــا گله از بحران مصدومیتی که اردوی کازانــی هــا را در برگرفتــه اشــارهای به آخرین وضعیت ســتاره ایرانی خود داشــت و گفــت:« ســردار هنوز هم مصدوم است و باید تست های نهایی را بــه همراه دو بازیکن دیگر زیر نظر کادر پزشــکی انجام دهد؛ اما احتمال این که آنها به بازی فرداشب نرسند، بسیار زیاد است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.